Strana 5270
Zbierka zákonov č. 527/2002
Čiastka 204

527
ZÁKON

z 10. júla 2002 o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znění neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje dobrovolné dražby (ďalej len „dražba") a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dražby, ktoré upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovatela, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osob prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dovodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie,
 2. dražobnou zábezpekou zabezpečenie budúcich závázkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme,
 3. vyvolávaním vyhlásenie licitátora o predmete dražby (§ 20 ods. 6) a výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk,
 4. otvorením dražby vyvolanie licitátora o začiatku dražby alebo spoločnej dražby, ak nie je ustanovené inak,
 5. podaním ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o najnižšie prihodenie, ak nie je ďalej ustanovené inak; ak boli rozdané čísla, musí byť ponuka urobená ústne a zdvihnutím čísla; podanie je úplné až ústnou ponukou,
 6. príklepom úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k prechodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby,
 7. vydražitelom účastník dražby, ktorému bol udelený príklep,
 8. výťažkom dražby suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo,
 9. nákladom dražby odmena dražobníka a náklady účelne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; medzi náklady účelne vynaložené dražobníkom patria aj primerané náklady na zabezpečenie informovanosti o dražbe vrátane informácií v tlači, náklady na uverejnenie oznámenia o dražbe sposobom v mieste obvyklým, ako aj náklady vynaložené dražobníkom na zvýšenie jeho poistného za poistenie zodpovednosti za škodu, ak s ohladom na hodnotu draženej veci bolo nutné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac než 10 % povodného poistného, odmena a náhrada hotových výdavkov notára v prípade jeho účasti na dražbe,
 10. zmarením dražby neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražitelom v ustanovenej lehote,
 11. Notárskym centrálnym registrom dražieb (ďalej len „register dražieb") miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (internet) uverejnené informácie určené týmto zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovolne ostatnými účastníkmi dražieb,
 12. správcom registra dražieb Notárska komora Slovenskej republiky organizujúca za poplatok uverejnenie informácií určených týmto zákonom alebo informácií dobrovolne poskytnutých ostatnými účastníkmi dražieb.

§ 3
Predmet dražby

(1) Predmetom dražby može byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditefná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnot, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak splňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Podfa tohto zákona nie je možné dražiť predmet dražby, s ktorým na základe zmluvy, vykonatefného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis.2)

(3) Podfa tohto zákona nie je možné dražiť cenné papiere.

(4) Predmetom dražby nemože byť majetok, ktorý može byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osob.

(5) Dražiť nie je možné nehnutefné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnutefností, a hnutefné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných na nakladanie s vecou; to neplatí, ak je navrhovatefom záložný veritef. Dražiť nie je možné spoluvlastnícky podiel k veci; to neplatí, ak je navrhovatefom záložný veritef.

(6) Dražiť nie je možné veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo.

(7) Dražiť nie je možné veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podfa osobitných predpisov.3)

(8) Navrhovatel', ktorý nie je záložným veritefom, nemože bez súhlasu záložného veritefa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo.

§ 4
Označenie osob a vecí

Osoby a veci musia byť označované sposobom vylučujúcim ich zámenu.

§ 5
Účastník dražby

(1) Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s ciefom urobiť podanie a splňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Účastníkom dražby je osoba sposobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo o osoby, ktoré boli zbavené sposobilosti na právne úkony alebo ich sposobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú; podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.

(3) Účastníkom dražby može byť štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

(4) Účastníkom dražby nemože byť osoba, ktorá nemože nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby,4) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohfadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opatovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich.

(5) Účastníkom dražby nemože byť osoba, u ktorej by v dosledku nadobudnutia vlastníctva predmetu dražby mohlo dojsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže;5) nikto nesmie dražiť za ňu.

(6) Účastníkom dražby nemože byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražitef, ktorý sposobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka; nikto nemože dražiť za nich.

(7) Účastníkom dražby nemože byť dražobník a zamestnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemože byť ani

 1. osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka,6)
 2. právnická osoba, ktorú ovláda7) dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
 3. právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená písmene a) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom,
 4. právnická osoba, ktorú ovláda7) osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

(8) Ak je dražobník právnickou osobou, nemože byť účastníkom dražby ani

 1. jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, jeho prokurista alebo spoločník,.
 2. osoba blízka osobe uvedenej v písmene a),.
 3. právnická osoba, ktorú dražobník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v čase, keď sa uskutočňuje dražba,.
 4. právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom,.
 5. právnická osoba, ktorá je ovládaná osobou uvedenou v písmene d) v čase, keď sa uskutočňuje dražba,.
 6. právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba. Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku..

§ 6
Dražobník

(1) Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a splňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom8) a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo o majetok štátu, može byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

(2) Dražobníkom može byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe. U dražobníka, ktorý je právnickou osobou, musí podmienky vzdelania a praxe splňať osoba zodpovedného zástupcu.

(3) Dražobník je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka s minimálnou výškou plnenia 25 000 000 Sk. Bez zmluvného poistenia nemože vykonávať činnosť dražobníka. Na požiadanie je povinný poistenie preukázať navrhovatelovi, účastníkom dražby a kontrolným orgánom.

(4) Porušenie povinnosti dražobníka upustiť od dražby, ak tak bol povinný urobiť, alebo povinnosti dohodnúť a udržiavať poistenie sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti.8)

(5) Ak je dražobníkom územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, nevzťahujú sa na naň podmienky o vykonávaní činnosti dražobníka podla odsekov 2 až 4.

§ 7
Navrhovatel dražby

(1) Navrhovatelom dražby je vlastník predmetu dražby alebo osoba oprávnená konať v mene vlastníka podla osobitného zákona9) (ďalej len „záložný veritel"), ktorý za podmienok ustanovených týmto zákonom navrhuje vykonanie dražby.

(2) Navrhovatel dražby je povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je navrhovatelom dražby záložný veritel, je povinný písomne vyhlásiť aj pravosť, sumu a splatnosť pohladávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva podla tohto zákona (§ 16 ods. 3).

(3) Ak je predmetom dražby nehnutelnosť, je navrhovatel dražby povinný predložiť dražobníkovi list vlastníctva nie starší ako tri mesiace.

(4) Navrhovatel dražby je povinný označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby alebo ktoré majú spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby.

§ 8
Archivačná povinnosť

(1) Dražobník je povinný viesť riadnu spisovú evidenciu a zabezpečiť účelné a bezpečné uloženie písomností súvisiacich s dražbou. Ak je predmetom dražby podnik, dražobník zabezpečí uloženie písomností podniku podla osobitného predpisu.10)

(2) Dražobník je povinný umožniť nahliadnutie do písomností podla odseku 1 účastníkovi dražby v prípade dražby, na ktorej sa tento účastník zúčastnil.

§ 9
Licitátor

(1) Licitátorom može byť len fyzická osoba, ktorá má plnú sposobilosť na právne úkony, je zdravotne sposobilá na výkon tejto funkcie a je oprávnená konať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe.

(2) Licitátor je zamestnancom dražobníka.

(3) Licitátor najmá otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeluje príklep a vykonáva žrebovanie ohladne udelenia príklepu.

DRUHÁ ČASŤ DRAŽBA

§ 10
Zasielanie a doručovanie písomností a zasielanie peňažných čiastok

(1) Písomnosti sa doručujú do vlastných rúk11) alebo elektronickou poštou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

(2) Peňažné čiastky sa skladajú v hotovosti alebo zasielajú poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk, bankovým prevodom alebo iným bezhotovostným sposobom; možno ich tiež doručiť aj iným preukázatelným sposobom do rúk osoby, ktorej sú určené. Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielatela pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu. Dražobník može pripustiť aj platbu šekom alebo platobnou kartou.

§ 11
Ďalšie podmienky postupu pri dražbách

(1) Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovatelom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe.

(2) Sposob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražitelovi a minimálne prihodenie musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovatelom dražby s ohladom na zvláštnosti a hodnotu predmetu dražby; nesmú byť určené tak, aby nebol obmedzený záujem o účasť na dražbe.

(3) Ak je predmetom dražby nehnutelnosť, dražobník je povinný doplniť zasielané písomnosti o údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi na základe výzvy katastrálneho úradu, v ktorého obvode sa predmet dražby nachádza.

(4) Uverejnenie sposobom v mieste obvyklým je pri dražbách nehnutelností vždy aj uverejnenie na úradnej tabuli obci, na ktorej území sa nehnutelnosť nachádza.

(5) Účastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní nerušiť priebeh dražby správaním odporujúcim dobrým mravom.

(6) Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe može byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 100 Sk na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.

§ 12
Ohodnotenie predmetu dražby

(1) Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podla ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o nehnutelnosť, podnik, jeho časť alebo o kultúrnu pamiatku3) alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v dosledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a upraví príslušným sposobom odhad ceny.

(2) Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby. Doba obhliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnutelnosti spravidla tri týždne po odoslaní výzvy.

§ 13
Obhliadka predmetu dražby

(1) Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby. Ak je predmetom dražby vec, určí dražobník termín obhliadky predmetu dražby s ohladom na umiestnenie veci.

(2) Ak najnižšie podanie presahuje 500 000 Sk alebo ak je predmetom dražby nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, účastníkom dražby musí byť umožnená obhliadka predmetu dražby najmenej v dvoch termínoch uvedených v oznámení o dražbe, ktoré nesmú byť určené na rovnaký deň.

(3) S obhliadkou predmetu dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach spojených s ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a z povinností ustanovených osobitným predpisom.12)

§ 14
Dražobná zábezpeka

(1) Ak dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky; dražobník je povinný umožniť obidva uvedené sposoby.

(2) Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

(3) Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 1 500 000 Sk.

§ 15
Vrátenie dražobnej zábezpeky a listín

(1) Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.

(2) Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je dražobník povinný bez zbytečného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.

(3) Listiny, ktorými oprávnené osoby preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohladávok, vráti dražobník týmto osobám bez zbytočného odkladu po skončení dražby; ak sa však dražba neskončí udelením príklepu, vráti dražobník listiny týmto oprávneným osobám bez zbytočného odkladu po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na vykonanie opakovanej dražby alebo po skončení opakovanej dražby.

(4) V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

§ 16
Zmluva o vykonaní dražby

(1) Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovatel dražby s dražobníkom; to neplatí, ak ide o majetok štátu, ak je dražobníkom orgán štátnej správy, alebo ak ide o majetok územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom tento územný samosprávny celok alebo ak je dražobníkom navrhovatel dražby.

(2) Zmluva o vykonaní dražby musí obsahovať označenie navrhovatela dražby, dražobníka, predmetu dražby, najnižšie podanie, predpokladané náklady dražby a výšku odmeny dražobníka alebo sposob jej určenia alebo dohodu o tom, že dražba bude vykonaná bezplatne. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie navrhovatela dražby, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. 2).

(3) Ak je navrhovatelom dražby záložný veritel, zmluva o vykonaní dražby musí ďalej obsahovať označenie vlastníka predmetu dražby a dovod, pre ktorý je navrhované konanie dražby. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie záložného veritela o pravosti, výške a splatnosti pohladávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva, a o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. 2). V prípade, ak sa navrhuje výkon záložného práva predajom spoluvlastníckeho podielu k veci, musia byť v zmluve uvedení aj ostatní spoluvlastníci.

(4) V zmluve možno dohodnúť aj oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie; zároveň sa uvedie čiastka, o ktorú je najnižšie podanie možné znížiť.

(5) Ak je navrhovatelom dražby osoba, ktorá je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podla osobitného predpisu,13) riadi sa jej postup pri uzavretí zmluvy o vykonaní dražby týmto zákonom; budúcim peňažným závázkom zo zmluvy sú predpokladané náklady dražby.

(6) Výšku odmeny dražobníka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o vykonaní dražby, nie je možné dodatočne zvýšiť.

(7) Ak zmluva uzavretá medzi navrhovatelom dražby a dražobníkom neobsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom, je neplatná.

§ 17
Oznámenie o dražbe

(1) Dražobník vyhlási konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie

 1. označenie dražobníka,
 2. miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
 3. či ide o opakovanú dražbu,
 4. označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a závázkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným sposobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu,
 5. najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré može účastník dražby urobiť,
 6. ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, sposob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky, a sposob jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom,
 7. akje prípustný aj iný sposob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti, uvedenie tohto sposobu; sposob úhrady ceny dosiahnutej vydražením nesmie byť pre vydražitela spojený s nadbytočnými ťažkosťami,
 8. dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnutelných veciach tiež miesto konania obhliadky a organizačné opatrenia na zabezpečenie obhliadky,
 9. pri spoločnej dražbe poradie, v ktorom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
 10. podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitelovi,
 11. meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.

(2) Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak je predmetom dražby nehnutelnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne 500 000 Sk, uverejní dražobník oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby.

(4) Pre predmety dražby podliehajúce skaze je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia o dražbe primerane skrátiť.

(5) V lehotách ustanovených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník oznámenie o dražbe

 1. navrhovatelovi dražby a v prípade, ak je navrhovatelom dražby záložný veritel, aj vlastníkovi predmetu dražby,
 2. osobám, ktoré majú podla oznámenia navrhovatela dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnutelností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv,14) v evidencii podla osobitných zákonov15) alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
 3. ak je predmetom dražby nehnutelnosť, osobám, ktoré majú podla oznámenia navrhovatela dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnutelností,
 4. ak je predmetom dražby hnutelná vec, osobám, ktoré majú podla oznámenia navrhovatela dražby predkupné právo k predmetu dražby,
 5. ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným navrhovatelom dražby (§ 1? ods. 3),
 6. ak je predmetom dražby nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podla miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnutelnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podla sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
 7. ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
 8. ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladatelom alebo zriaďovatelom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladatela, zriaďovatela, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
 9. notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe, j) správcovi registra dražieb.

(6) Oznámenie o dražbe spolu s dodatkami (§ 18) je dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.

(7) Rovnopis oznámenia o dražbe uložený u dražobníka musí byť podpísaný navrhovatelom dražby; podpis navrhovatela dražby musí byť úradne osvedčený. V prípade účasti notára na dražbe (§ 20 ods. 14) je rovnopis oznámenia o dražbe prílohou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

§ 18
Zmeny v oznámení o dražbe

Podmienky a údaje, ktoré dražobník v oznámení o dražbe uviedol, nie je možné dodatočne meniť. To neplatí, ak dójde k zmenám v rozsahu práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených alebo stavu, v ktorom sa predmet dražby nachádza; v tom prípade je dražobník povinný vyhotoviť a pripojiť dodatok k zverejneniu oznámenia o dražbe bez zbytočného odkladu potom, čo sa o zmenách dozvedel.

§ 19
Upustenie od dražby

(1) Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskór do jej začatia

 1. na základe písomnej žiadosti navrhovatela dražby,
 2. ak je dražobníkovi preukázané vykonatelným rozhodnutím, že navrhovatel dražby nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby,
 3. ak je podla vykonatelného rozhodnutia zmluva o vykonaní dražby neplatná, ak dójde k odstúpeniu od zmluvy o vykonaní dražby alebo nie je možné podla podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní dražby dražbu vykonať,
 4. ak neboli splnené podmienky ustanovené v § 13 a 17,
 5. ak bol na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz alebo ak bolo povolené vyrovnanie v súvislosti s majetkom vlastníka predmetu dražby,
 6. ak je navrhovatelom dražby vlastník predmetu dražby a ak bol na predmet dražby alebo jeho časť nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podla osobitných predpisov,1?)
 7. ak je navrhovatelom dražby záložný veritel a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol nariadený s jeho súhlasom9) výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podla osobitných predpisov,1?)
 8. ak bolo vykonatelným rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy zakázané s predmetom dražby nakladať,
 9. ak zaniklo živnostenské oprávnenie dražobníka, j) ak dražobník nemá uzatvorené poistenie zo zodpovednosti za škodu.

(2) Ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územný samosprávny celok, nevzťahujú sa naň povinnosti podla odseku 1 písm. a) až c), h) až j).

(3) O upustení od dražby a o dóvodoch upustenia od dražby vyrozumie dražobník písomne bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5.

§ 20
Priebeh dražby

(1) Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

(2) Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Zamestnanec príslušného živnostenského úradu poverený kontrolou vykonávania dražby sa preukazuje aj svojím poverením.

(3) S výnimkou podmienok uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise nie je možné od účastníkov dražby požadovať splnenie ďalších podmienok.

(4) Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť verejnosti umožnený najmenej desať minút pred začatím dražby.

(5) Tomu, kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spIňa podmienky stať sa účastníkom dražby, musí byť umožnené zúčastniť sa na dražbe.

(6) Dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť.

(7) Licitátor móže v priebehu dražby znížiť výšku najnižšieho prihodenia (§ 16 ods. 4).

(8) Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep" urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný.

(9) Ak urobí niekolko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

(10) Ak má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva.

(11) Ak nebolo urobené najnižšie podanie, zníži licitátor najnižšie podanie o čiastku dohodnutu v zmluve o vykonaní dražby.

(12) Udelením príklepu je dražba ukončená.

(13) Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení, licitátor dražbu ukončí.

(14) Ak ide o dražbu nehnutefnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnutefných vecí, práv a iných majetkových hodnot presiahne sumu 1 000 000 Sk, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

§ 21
Zmarenie a neplatnosť dražby

(1) O zmarení dražby vyrozumie dražobník bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o zmarení dražby uverejní dražobník bez zbytočného odkladu obdobným sposobom ako oznámenie o dražbe. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj oznámenie o zmarení dražby. Ak vydražitef zmaril dražbu, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, može osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa konania dražby.

(3) Súd určí neplatnosť dražby, ak je na tom naliehavý právny záujem.

(4) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dovodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste.

(5) O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti dražby dalej dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní sposobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj oznámenie o neplatnosti dražby.

§ 22
Opakovaná dražba

(1) Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovatefom dražby predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražitefom; dražobník v tom prípade nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do desiatich dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.

(2) Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.

(3) Uzavretie zmluvy o vykonaní opakovanej dražby nie je podmienkou na vykonanie opakovanej dražby, ak ide o majetok štátu alebo územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy.

(4) Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní dražobník oznámenie o konaní opakovanej dražby s náležitosťami podia § 17 ods. 1 písm. a) až f) v registri dražieb najmenej desať dní pred začatím dražby. V lehote najmenej desať dní pred začatím opakovanej dražby zašle dražobník oznámenie o opakovanej dražbe aj osobám podia § 17 ods. 5. Ostatné ustanovenia § 17 sa použijú primerane.

§ 23
Spoločná dražba

(1) Ak ide o dražbu hnutelných vecí a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje 500 000 Sk, je možné ich vydražiť v spoločnej dražbe; dražobník je povinný určiť poradie, v akom budú dražené. Vyvolanie sa vykoná pri každom predmete dražby samostatne. Vo vyvolaní musí byť uvedené aj poradové číslo predmetu dražby.

(2) Otvorením spoločnej dražby je vyhlásenie licitátora, že otvára spoločnú dražbu.

(3) Spoločná dražba sa končí udelením príklepu pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný, alebo tým, že licitátor ukončí dražbu, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie alebo nebolo urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný. Vykonanie opakovanej dražby je možné navrhnúť aj pri jednotlivých predmetoch dražby, ktoré neboli vydražené alebo v ktorých prípade bola dražba zmarená. Ostatné ustanovenia tohto zákona sa použijú primerane.

§ 24
Zápisnica o vykonaní dražby

(1) Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou.

(2) V zápisnici o vykonaní dražby dražobník uvedie

 1. dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
 2. označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a závázkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a odhad jeho ceny,
 3. označenie navrhovateia dražby, a ak je možné, aj označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,
 4. najnižšie podanie,
 5. označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
 6. označenie vydražiteia,
 7. cenu dosiahnutú vydražením.

(3) Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe (§ 17 ods. 7) a jeho prípadné dodatky (§ 18).

(4) Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíšu dražobník, licitátor a vydražitel. Ak odmietne vydražitel zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, uvedie to dražobník v zápisnici.

(5) Ak sa skončí dražba, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie, vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby; pre jeho náležitosti sa ustanovenia odsekov 2 a 3 použijú primerane.

(6) Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražitelom jednotlivých predmetov musí byť umožnené podpísať zápisnicu hneď po vydražení.

(7) Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám uvedeným v § 17 ods. 5.

(8) Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, na obsah notárskej zápisnice platia ustanovenia odsekov 2 až 6 obdobne.

(9) Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj údaje podla odseku 2 písm. a), b) a e); dražobník uverejní aj výšku ceny dosiahnutú vydražením alebo skutočnosť, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

§ 25
Výťažok dražby a úhrada nákladov

(1) Náklady dražby sa hradia z výťažku dražby; súčasťou nákladov dražby je aj odmena a náhrada hotových výdavkov notára, ak tento zákon neustanovuje alebo zmluva o vykonaní dražby neurčuje inak.

(2) Ak nebude predmet dražby vydražený alebo nestačí výťažok dražby na úhradu nákladov dražby, uhradí náklady dražby alebo ich zostávajúcu časť navrhovatel dražby, ak nie je v zmluve o vykonaní dražby dohodnuté inak.

(3) Ak je dražba zmarená vydražitelom, dražobná zábezpeka zložená vydražitelom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražitelom, ktorý sposobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražitelovi, ktorý sposobil zmarenie dražby.

(4) Vydražitel, ktorý sposobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dosledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražitelom.

§ 26
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(1) Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.

(2) Ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, cena dosiahnutá vydražením nemóže byť nižšia ako cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom.

(3) Dražobná zábezpeka sa vydražitelovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražitel povinný do desiatich dní od skončenia dražby zaplatiť dražobníkovi, ak tento zákon neustanovuje inú lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením.

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 200 000 Sk, je vydražitel povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 200 000 Sk, je vydražitel povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražitel s navrhovatelom dražby nedohodli inak.

(6) V prípade spoločnej dražby je vydražitel povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 100 000 Sk, hneď po udelení príklepu.

(7) Ak bola vydražitelom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražitel povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podla odsekov 3 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražitelovi záručné listy.

(8) Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

§ 27
Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

(1) Ak uhradil vydražitel cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

(2) Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražitela všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikatelskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražitela všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

(3) Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražitela.

§ 28
Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva

(1) Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražitelovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby podla § 27, písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby. Písomné potvrdenie obsahuje označenie predmetu dražby, predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, navrhovatela dražby, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu dražby, dražobníka a vydražitela, súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a sposob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.

(2) Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť alebo o hnutelnú vec, kde najnižšie podanie presiahne 1 000 000 Sk, dostane vydražitel dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.

(3) Ak ide o nehnutelnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby príslušnej správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.

(4) Súčasťou rovnopisu potvrdenia o vydražení je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu oznámenia o dražbe (§ 17 ods. 7). To neplatí, ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou.

§ 29
Odovzdanie predmetu dražby

(1) Ak nadobudol vydražitel vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podla podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražitela k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražitelovi; vydražitel prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

(2) Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela podla podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražitela a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a závazkov viaznucich na predmete dražby.

(3) Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podla podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu.

(4) Zápisnicu o odovzdaní předmětu dražby podpisu predchádzajúci vlastník předmětu dražby, vydražitel a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražitel.

(5) Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražitel. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

(6) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na vydražitela dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražitela zodpovednosť za škodu spósobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražitel v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražitel.

§ 30
Vecné bremená a predkupné práva

Práva osób vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražitel uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.

§ 31
Práva zabezpečujúce pohladávky

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva alebo iného práva k predmetu dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražitelovi; to platí aj o právach vyplývajúcich zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnutelností. Pohladávky zabezpečené týmito právami, ak nie sú splatné, sa nestávajú dňom prechodu vlastníctva predmetu dražby splatnými.

§ 32
Odovzdanie výťažku dražby

Výťažok dražby odovzdá dražobník po uhradení nákladov dražby bez zbytočných prieťahov po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením predchádzajúcemu vlastníkovi predmetu dražby, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

§ 33
Osobitná zodpovednosť

(1) Navrhovatel dražby zodpovedá za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby.

(2) Navrhovatel dražby zodpovedá sa správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. 2). Záložný veritel zodpovedá za pravosť, výšku a splatnosť pohladávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. Zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti podla tohto odseku, sa nemožno zbaviť.

(3) Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú sposobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať. Dražobník zodpovedá i za škodu sposobenú tretím osobám postupom licitátora; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

(4) Navrhovatel dražby zodpovedá za škodu, ktorú sposobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať.

(5) Navrhovatel dražby zodpovedá aj za škodu sposobenú neoznámením osob podla § 17 ods. 5 písm. b) až e); tejto zodpovednosti sa zbaví, len ak preukáže, že o takýchto osobách nemohol vedieť ani s vynaložením náležitej starostlivosti.

(6) Ak vykonala dražbu osoba, ktorá na to nebola oprávnená, zodpovedá za škodu sposobenú uskutočnením dražby; tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

(7) Notár zodpovedá za škodu sposobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom centrálnom registri dražieb podla osobitného zákona.14)

(8) Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražitelovi za škodu sposobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

§ 34

Na právne vzťahy upravené v tomto zákone sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,9) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 35

Dražby hnuteľných vecí začaté do 31. decembra 2002 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 36

Osoby oprávnené na vykonávanie dražieb hnutelných vecí okrem vykonania rozhodnutí podla doterajších predpisov móžu uskutočňovať tieto dražby do 31. decembra 2003 iba v rozsahu už udeleného živnostenského oprávnenia. Uplynutím tohto času platnosť živnostenských oprávnení vzniknutých podla doterajších predpisov zaniká.

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 5?1/2001 Z. z. a zákona č. 52?/2002 Z. z. sa doplňa takto:

 1. V § 3 ods. 1 písm. d) sa text v zátvorke „73i" nahrádza textom „73j".
 2. Za § 73i sa vkladá § 73j, ktorý vrátane nadpisu znie:
 3. 㤠73j
  Notársky centrálny register dražieb

  (1) Komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb.

  (2) Zoznam vyhlásených dražieb musí obsahovať najmä predmet dražby, dražobníka, navrhovatela dražby, miesto a čas konania dražby.

  (3) Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovolnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadatelovi potvrdenie.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r. Jozef Migaš v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.
 1. Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohladávok.
 2. Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 4. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Zákon č. 132/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 6. § 116 Občianskeho zákonníka.
 7. § 66a Obchodného zákonníka.
 8. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 9. Občiansky zákonník.
 10. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 11. § 47 Občianskeho súdneho poriadku.
 12. Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.
 14. Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
 15. Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 557/2001 Z. z., zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a zákona č. 435/2001 Z. z.
 16. Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.